Stacks producten


Stacks

Het STACKS rekenhart is in de gebruiksomgeving van DGMR, GeoMilieu, opgenomen.

STACKS is onder meer geschikt gemaakt voor het doorrekenen van verkeerswegen. Daarbij is uitgegaan van het NNM (dat een betrouwbaar consensus model is) met eigen ontwikkelingen, verbeteringen en toevoegingen voor verkeersemissies.

Voordelen hiervan zijn:

  • Er wordt gedetailleerd rekening gehouden met het dagverloop van verkeer.
  • Invloed van verkeer en achtergrond worden voor elk uur opgeteld
  • De effecten van industriële bronnen kunnen integraal meeberekend worden.
  • De berekende uurgemiddelden en daggemiddelden volgen direct uit de berekeningen: hiervan hoeven geen (discutabele) aannamen gedaan te worden.
  • Omdat van NNM is uitgegaan, worden de verbeterde inzichten in de verspreiding van luchtverontreiniging toegepast.

De volgende modules zijn daarin beschikbaar:

STACKS+: het ‘standaard rekenhart. Hiermee kunt u de concentraties van allerlei stoffen berekenen rond industrieën, bedrijventerreinen, wegen en straten. De stoffen zijn: PM10 (fijn stof), NOx (stikstofoxiden), SO2, ammoniak, chloor, fluor, geur, CO (koolmonoxide) en andere (inerte) stoffen. De resultaten worden in tabellen gegeven, maar in ook als contourplots en sluit aan bij de normstellingen die de overheid heeft ingesteld.

STACKS-G: dit is het model voor geur verspreiding. Hiermee worden alle relevante percentielwaarden voor geur berekend.

depositieSTACKS-D: Voor het berekenen van depositie van stikstof (NOx en NH3),  SO2, fijn stof, halogenen en andere stoffen. Deze versie maakt gebruik van het ‘normale’ rekenhart om slimme parametertabellen op te zetten. Hiermee rekent STACKS-D dan op een zeer snelle manier de depositie uit. Door de integratie met GeoMilieu is ook deze module een veelzijdig instrument voor ruimtelijke ordening, beleidsvraagstukken, toekomstverkenningen en vergunningen.

 

V-STACKS

Om de geurconcentraties rond stallen te kunnen bepalen is V-STACKS ontwikkeld. Dit model is een soort afgeleide van STACKS+, maar speciaal toegespitst op geur rond veehouderijen. Het model wordt vrij beschikbaar gesteld door het ministerie van economische zaken 9waar de landbouwsector tegenwoordig onder valt). Met V-STACKS worden de 98-percentielwaarden rond (voornamelijk kippen- varken) stallen berekend. Een 98-percentiel waarde is het geur-concentratieniveau dat in 2% van de tijd van het jaar wordt overschreden. Het zegt dus iets over de hoogste geurbelastingen die in het jaar optreden.

Er is een versie voor vergunningverlening en een versie voor gebiedsstudies (V-STACKS gebied). Met de laatste kunnen gecumuleerde geurcontouren worden gemaakt.

AagroStacks

AagroStacks is in 2007 in opdracht van het ministerie LNV door ASG en KEMA ontwikkeld om de ammoniak depositie ten gevolge van agrarische bedrijven te kunnen berekenen. Het rekenprogramma is het vigerende rekenmodel totdat de PAS (programmatische aanpak Stikstof) officieel in werking is getreden. Vanaf dat moment zal er voor vergunningen gerekend worden met de AERIUS calculator.

ISL3A

Voor het berekenen van de concentratie fijn stof (PM10) in de lucht in de omgeving van fijn stof emitterende activiteiten kan het verspreidingsmodel ISL3a gebruikt worden. Dit model heeft dit model is door KEMA gemaakt; jaarlijks worden hiervan updates verzorgd in opdracht van het ministerie I&M. Onderdeel van deze jaarlijkse update is het opnemen van de actuele GCN (Grootschalige Concentratie-kaarten Nederland) die eveneens jaarlijks worden opgesteld door het RIVM. De GCN-kaarten leveren per kilometervlak de achtergrondconcentraties die bij de door ISL3a berekende bronbijdrage wordt opgeteld. Het ISL3a model rekent met de uur-voor-uur rekenopzet ook het aantal PM10 overschrijdingsdagen uit.