Advisering


 

Complexe vragen

De berekening van de luchtkwaliteit rond uw bedrijf, bedrijventerrein of verkeersweg kan een eenvoudige klus lijken, maar is in sommige gevallen toch lastiger dan op het eerste gezicht lijkt. Dat kan tegen u werken, omdat achteraf er (veel) klachten komen, of wanneer door metingen wordt aangetoond dat de werkelijkheid toch anders is dan gedacht. In dìe gevallen kan het verstandig zijn, om maatwerkberekeningen te laten uitvoeren. Met het rekenpakket STACKS+, gecombineerd met mijn unieke ervaring zijn legio mogelijkheden om deze problemen voor te zijn. Daarmee wordt voor u inzichtelijk wat de te verwachten luchtkwaliteit zal zijn, zodat er tijdig op ingespeeld kan worden door maatregelen te nemen of een goede communicatie met de omgeving op te starten.

Het gaat bijvoorbeeld om wat er gebeurt als de verspreiding van rookpluimen duidelijk beïnvloed wordt door de aanwezig van windmolens; als er meer schoorstenen dicht bij elkaar staan, als niet de concentraties maar het vocht of de zichtbaarheid van de pluim een punt vormt. Ook verspreiding over water (zoals bij de kust, klik hier), op andere hoogtes dan grondniveau (denk aan flatgebouwen!) of het neerslaan van deeltjes die groter of veel zwaarder zijn dan fijn stof kan problemen geven.

Hieronder volgen enkele meer uitgebreide voorbeelden van meer complexe situaties; daarbij kan ik u behulpzaam zijn.

 Verkeer

Luchtkwaliteit in straten soms lastig te bepalen

Luchtkwaliteit in straten soms lastig te bepalen

Verkeer geeft een dominante bijdrage aan de luchtverontreiniging. Denk aan allerlei actieprogramma’s van gemeenten om de lucht schoner te maken in steden. Dan hebben we het over NO2, fijn stof, roet (elementair koolstof) of PM2,5.

Het rekenmodel SDTACKS is bij uitstek geschikt om lastiger situaties in kaart te brengen en na te gaan wat voor maatregelen duidelijk positieve effecten opleveren.

Bij de STACKS berekeningen houden we zo nodig gedetailleerd rekening met de verdeling van het verkeer op de specifieke dagen en uren van de week, zoals dat kan optreden bij racecircuits, voetbalstadions en toevoerwegen bij strandopgangen. Dit voorkomt dat door een ongelukkige optelling van achtergrond + bijdrage verkeer + bijdrage circuit er teveel overschrijdingen aan de geplande activiteit worden toegeschreven.

Scheepvaart

Scheepvaartemissies worden soms gemodelleerd door de vaarweg als serie puntbronnen of als een verkeersweg voor te stellen, maar dat is geen correcte aanpak. Verspreiding van scheepvaartemissies gedraagt zich op enkele cruciale punten anders dan emissies uit stilstaande bronnen (schoorstenen) of wegverkeer.

drukke scheepvaart op Amsterdam RijnKanaal

drukke scheepvaart op Amsterdam RijnKanaal

Het STACKS-verspreidingsmodel is zo doorontwikkeld, dat rekening gehouden wordt met de specifieke eigenschappen van varende schepen.
Scheepvaart-immissies berekenen met het STACKS verspreidingsmodel heeft daarom de voorkeur boven andere modellen. Aangezien deze ‘scheepvaart uitbreiding’ (nog) niet is geïmplementeerd in Geomilieu-STACKS, bieden DGMR en DNV GL de ‘scheepvaart rekenservice’ aan. Zie voorts: http://dgmrsoftware.nl/geomilieu-scheepvaart.php

Depositie

Bij de berekening van de N-depositie voor de vergunningen in het kader van de NatuurBeschermingsWet (NBW) gaat het om de inschatting van de bijdragen van individuele bronnen of groepen van bronnen.

natuurgebied met heide

heide gebieden zijn gevoelig voor stilstof

Deze bijdrage vormt dan samen met de achtergronddepositie de totale depositie. De achtergronddepositie is veelal een veelvoud van de bronbijdragen, zeker als het om individuele bronnen (stallen, industrie, een verkeersweg) gaat. De rekenmethodiek voor de depositieberekening moet in staat moet zijn om individuele bronbijdragen op ontvangerpunten goed te bepalen. Voor vergunningverlening wordt door de overheid het gebruik van de AERIUS calculator (met het OPS model) op termijn verplicht gesteld. In het rekenmodel (OPS) is de afgelopen jaren veel aandacht voor de ammoniak (NH3)emissies van stallen geweest (“dichten van het ammoniak gat”).

Je kunt zeggen dat er voor deze sector een redelijk moderne hybride motor onder de model-motorkap zit. Maar hoe zit dat voor de sectoren verkeer, scheepvaart en industrie? Wat treffen we aan als we de model-motorkap opendoen: zijn dat goed uitgebalanceerde onderdelen of zit er gedateerd gerecycled materiaal tussen? Het STACKS model houdt op diverse punten beter rekening met de lokale aspecten die belangrijk zijn voor depositie. Lees verder: http://dgmrsoftware.nl/geomilieu/13/module-stacks-d.php

Geur

Hinder door geur berekenen we gewoonlijk als uurgemiddelde concentraties. Door een heel jaar door te rekenen worden alle geurconcentraties op punten rond een geurbron die in een jaar voor kunnen komen berekend. Hieruit wordt dan berekend welk 98-percentiel op die locaties geldt. Onze neuzen reageren natuurlijk op momentane concentraties. stankHet is dan ook logisch om te kijken of we niet beter momentane concentraties kunnen uitrekenen in plaats van uurgemiddelden.

Het rekenmodel STACKS (zeg maar het NNM, het nieuw nationaal model) kan dit al doen. In het NNM is al een simpele formule voor momentane concentraties aanwezig, gebaseerd op metingen aan hoge bronnen. En in STACKS is deze formulering meer verfijnd en uitgebreid.

Het ligt dan voor de hand te veronderstellen dat we met de berekende momentane concentraties opgetreden klachten achteraf veel beter kunnen verklaren. Daarmee valt beter te begrijpen wat er mis ging en b) hoe in de toekomst door maatregelen te nemen, klachten worden vermeden. En bovendien kunnen we hiermee snuffelploegmetingen, die een verzameling waargenomen momentane concentraties opleveren, ook beter vergelijken met berekende momentane waarden.